જનરલ કેટેગરી માટે   100 /- PER MONTH

 
 

બક્ષીપંચ કેટેગરી માટે   100 /- PER MONTH

 

એસ સી કેટેગરી માટે   NIL  /- PER MONTH

 

એસ ટી કેટેગરી માટે   NIL  /- PER MONTH

 

મહિલા કેટેગરી માટે   NIL  /- PER MONTH